Urlop dla poratowania zdrowia

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2003, nr 118, poz. 1112 ze zm.), urlop płatny dla poratowania zdrowia przysługuje tylko nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. W zakresie ochrony zdrowia, do emerytowanych nauczycieli mają jedynie zastosowanie przepisy o prawie do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, jak też pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, korzystających z opieki zdrowotnej (art. 72 ust. 4 ustawy).

Uwaga! Od stycznia 2014 r. zmieniły się zasady udzielania urlopów zdrowotnych – orzeka o nich lekarz medycyny pracy. Ponadto urlop zostanie skrócony do 1 roku i będzie przysługuje dopiero po 20 latach racy w zawodzie nauczyciela.

Podstawa prawna:

art. 73 ust. 10 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674).
§ 2 rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz.U. z 2005 r. nr 233, poz. 1991).
art. 5 pkt 14 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).