Indywidualna Stymulacja Słuchowa (IAS) dr K. Johansena

Indywidualna Stymulacja Słuchowa (IAS) dr K. Johansena ma na celu poprawę przetwarzania bodźców słuchowych. Metoda ta stosowana jest obecnie na całym świecie, cieszy się uznaniem w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Skandynawii i krajach Ameryki Północnej.

Dzieci z trudnościami w przetwarzaniu słuchowym mają problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków i lokalizacją ich źródła, nie rozumieją wzorców dźwiękowych i mają problemy z rozumieniem mowy zniekształconej czy w hałasie. Konsekwencją tych zaburzeń są często trudności w rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, uczeniu się, czytaniu, koncentracji uwagi oraz konstruowaniu pisemnych i ustnych wypowiedzi.

 

 

 

 

Dlatego terapia Johansena zalecana jest dzieciom i młodzieży z:

 • opóźnionym rozwojem mowy,
 • dysleksją,
 • zaburzeniami koncentracji,
 • zaburzeniami uwagi i percepcji słuchowej,
 • trudnościami w rozumieniu i zapamiętywaniu poleceń i instrukcji,
 • ADHD,
 • nadwrażliwością na dźwięki,
 • ze specjalnymi potrzebami terapeutycznymi (autyzm, zespół Aspergera, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa i niepełnosprawności sprzężone).

Problemy z centralnym przetwarzaniem słuchowym mogą pojawić się również u dzieci, których słuch jest w normie.

 

Trudności w tym zakresie mogą pojawić się w wyniku:

 • częstych infekcji i zapaleń ucha środkowego,
 • powiększonego migdałka podniebiennego,
 • częstego wysiękowego zapalenia ucha,
 • wcześniactwa,
 • niedotlenienia w czasie porodu.

 

Program terapeutyczny oparty na indywidualnej Stymulacji Słuchowej ma na celu poprawę przetwarzania słuchowego oraz:

 • zdolności w zakresie koncentracji uwagi,
 • rozumienia mowy,
 • artykulacji
 • samooceny
 • motoryki (napięcie mięśniowe, koordynacja ruchów i utrzymywanie równowagi).